{tab 2017|blue}

1. Zmluva o obchodných podmienkach - COOP Jednota

2. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MSD-Lipník-01 MAPA Slovakia Digital, s. r. o.

3. Zmluva o podružnom meraní (elektrina) - Gilan

4. Dohoda č. 17-12-50J-1 UPSVaR

{tab 2016|blue}

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce - VV, s.r.o. Poniky

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové

Kúpna zmluva č.9/2016 - Ing.Ján Štubňa

Zmluva o Termínovanom vklade - Prima Banka zo dňa 6.9.2016 

DOHODA č. 16/12/054/129 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvornia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa MAPA Slovakia Digital s. r. o., Bratislava

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD - Lipník - 01 (MAPA Slovakia Digital, s. r. o., Bratislava)

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. - PROJEKTING Ing. Stanislav Poliak

Zmluva o dielo č. 2/2016 - strecha OcÚ a HZ - TOPBAU Prievidza

Z M L U V A č. 115419 08U01 - Enviromentálny fond

Kúpna zmluva č. 8/2016 na pozemok parc. č. 556/18 - Zuzana Lacková

Zmluva o dielo (kanalizácia na IBV) - STAVIS-Prievidza, spol. s r. o.

Zmluva č. ZBA1026201509 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zmysle neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kúpna zmluva 7/2016 na pozemok - Frimmel

Zmluva č.: .......... o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb dohoda o prevzatí dlhu

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov t.č. 911364655, SIM karta č. 8942102480004189185

Zmluva o elektronickej komunikácii o poskytovaní iných elektronických služieb

Zmluva č. 6/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZBA1026201509 podľa § 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov

Kúpna zmluva č. 5/2016 - Ján Mikuška a manž. Mária

Kúpna zmluva č. 3/2016 - Martin Nedeliak

Kúpna zmluva č. 2/2016 - Ján Jaško

Zámenná zmluva č. 4/2016 - Ján Mikuško

Protokol o prechode nehnuteľného majetku štátu na Obec Lipník 

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe č. 27.OA/2016

Kúpna zmluva č. 1/2016 - predaj pozemku, Brngál Dušan

Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska v obci Lipník zo dňa 30.03.2016 - PARTE s.r.o. Prievidza

Zmluva o grantovom účte - Prima banka

DODATOK č. 1 k dohode č. 15/12/054/52 zo dňa 28.10.2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť

zamestnanosti v platnom znení v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činosť

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 4.9.2012 - reg. č. zmluvy 0287/2012-1 StVS

Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus č. 16cpK332

Nájomná zmluva č. 3-250/1 Bc. Marián Veľký

DOHODA č. 16/12/054/18 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného porojektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť

Zmluva č. 26124 o poskytnutí dotácie - DHZ Lipník

ZMLUVA O DIELO č. O/11/2016 - METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - číslo zmluvy 2015/0125/4949

Kúpna zmluva č. 5/2015 - na pozemok, Ďurina, Ďurinová

Zmluva o pripojení k informačnému systému - DCOM

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach - COOP Jednota

DOHODA č. 15/12/012/40 ÚPSVaR

DOHODA č. 15/12/010/60 - ÚPSVaR

Zmluva o poskytnutí služieb - audit 2013, 2014  

 

{tab 2015|blue}

Kúpna zmluva č. 4/2015 na pozemok - Rastislav Belina a Dominika Králiková

ZMLUVA č. M/831-3/116/15 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Kúpna zmláva zo dňa 30.11.2015 - pozemok 548/5 o výmere 45 m2

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-TN-V-143/2015-034

DOHODA č. 15/12/054/52 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorýh zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť

Dohoda - FORBART

Nájomné zmluvy 7 b.j.

Nájomná zmluva č. 2 - Gálisová Ivana, byt č. 250/1

Nájomná zmluva č. 3 - František Macák, byt č. 250/2

Nájomná zmluva č. 3 - Masarik, Pellerecká, byt č. 250/3

Nájomná zmluva č. 3 - Mišuta Štefan, byt č. 250/4

Nájomná zmluva č. 2 - Mirosla Dubský, byt č. 250/5

Nájomná zmluva č. 2 - Boboková Vladimíra, byt č. 250/6

Nájomná zmluva č. 2 - Štancelová Vladimíra, byt č. 250/7

Kúpna zmluva č. 2/2015 na pozemok - Vladimír Mikuška

Kúpna zmluva č. 3/2015 na pozemok - Mondočko Maroš

Zmluva o dielo - Miroslav Soukup, Handlová - prenájom pódia na oslavy 660. výročie obce

Nájomná zmluva s SPP Distribúcia NZ 09-2015-RCS

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest č. ZLP-2014-0061/OPIS

pdfCOOP - zmluva o obchodných a dodacích podmienkach1.12 MB

pdfDohoda č. 32-§12-2015 ÚPSVaR2.17 MB

pdfZmluva o poskytnutí audítorských služieb2.6 MB

pdfZmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií 2014-2015873.5 KB

Kúpna zmluva č. 1/2015 - Lacko

DOHODA č. 15/12/50J/7 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve - Boboková

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve - Štancelová

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve - Ha Manh

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve - Gálisová      

DOHODA č. 15/12/054/14 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2014 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu "Podpora zamestnávania UoZ" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť uzatvorenú v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Dubský

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Masarik, Polerecká

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Mišuta.

Licensčná zmluva č. U1983/2015 - MADE, spol. s r. o. Banská Bystrica 

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - MADE, spol. s r. o. Banská Bystrica

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnych podujatí a materiálu v oblasti občianskej obradnosti na hornej Nitre v roku 2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny - 9000677042

 

{tab 2014|blue}

StVS - dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

pdfKúpna zmluva č. 1-20141.55 MB
pdfNájomná zmluva 2-250-3 Masarik Polerecká3.48 MB

pdfNájomná zmluva 2-250-4 Štefan Mišuta3.46 MB

pdfKúpna zmluva 2-2014 Igor Perina1.51 MB

pdfZmluva o dielo 1-2014 - Projekting1.75 MB

pdfZmluva o dielo 2-2014 - Dobiš1.97 MB

pdfKúpna zmluva č. 3-20141.23 MB

pdfKúpna zmluva č. 4-20141.17 MB

DOHODA č. 16 / § 50 J/ NS / 2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákiona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda o prenájme klubových priestorov v KD Lipník na priebeh skúšok FS Hájiček.

Kúpna zmluva - Mäsiarsto u Borku

Dodatok k poistnej zmluve č. 6560181142 - elektornizácia MŠ Lipník

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2010 Jozef Šimo EKOSTAV

Kúpna zmluva č. 5/2014 - Belina, Králiková

Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby

Dodatok č. 1 k dohode č. 16/§50j/NS/2014 zo dňa 27.08.2014

SOZA - hromadná licenčná zmluva

Dohoda číslo 15/12/010/12 - UPSVaR 

 

{tab Archív|blue}

Zmluva o poskytnutí dotácie z rezervy predsedu vlády SR CEZ UVSR_1409_2013

Záložná zmluva č 307 725 2011 so ŠFRB na BD 7BJ Lipník

Zmluva o nájme ply nárenského zariadenia IBV Lipník II časť

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia IBV Lipník II časť

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere

Záložná zmluva č. 0267_PRB_2011_Z

Poistná zmluva na 7bj Lipník

Dohoda 6 SOU Handlová

Dodatok zmluvy č.6 SOU Handlová

Zmluva o úvere č. 42 005 12 Prima banka

Dodatok č 1 k Zmluve o dielo č 16 2008 PROFIS Nové Zámky 

Zmluva o dielo č 16 2008 Profis Nové Zámky

Zmluva o úvere - DEXIA 1.50 Mb

Zmluva o zriadení funkcie hlavného kontrolóra

Zmluva_o_Dexia_Komunal_eurofondy_uvere_A.pdf

Záložná zmluva č.307 725 2011.pdf

Príloha č. 5 k obchodnej zmluve č. 306200266.pdf

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 2011.pdf

Zmluva č. 0267-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

Zmluva o úvere č. 307/725/2011

Zmluva o dielo MŠ Lipník

Zmluva o dielo MŠ Lipník 2

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zámenná zmluva medzi Obcou Lipník a Annou Kotianovou

Zmluva o dielo č 11 2012

Záložná zmluva 7 bj

Zmluva o spolupráci pri zbere šatstva

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach COOP Prievidza

Nájomné zmluvy na byty v 7bj Profis 6a Lipník č.súp. 250

Nájomná zmluva 250 1 Ivana Gálisová

Dodatok č. 1 k NZ Gálisová

Nájomná zmluva 250 2 Michal Kozár

Dodatok č. 1 k NZ Kozár

Nájomná zmluva 250 3 Stanislava Mikušková

Dodatok č. 1 k NZ Mikušková

Nájomná zmluva 250 4 Jana Štirblová

Dodatok č. 1 k NZ Štirblová

Nájomná zmluv a250 5 Miroslava Ha Manh

Dodatok č. 1 k NZ Ha Manh

Nájomná zmluva 250 6 Vladimíra Boboková

Dodatok k NZ č. 1 Boboková

Nájomná zmluva 250 7 Vladimíra Štancelová

Dodatok k NZ č. 1 Štancelová

Nájomná zmluva 250/2.2 Miroslav Dubský

{/tabs}

Kontakt

starosta obce

Ing. Peter Mikuško
+421903411267

starosta@lipnik.sk

 

Obecný úrad
Lipník 36
972 32 Chrenovec-Brusno

telefón: 046/5471155
mobil: 0911 364655
email: obeclipnik@lipnik.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:00 - 13:00

Základné info

počet obyvateľov: 512
rozloha: 549 ha
prvá zmienka: v roku 1355

Počasie

Počasie Lipník - Svieti.com